Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138.


Радева, Живка (2016) Прояви на библиофилството през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Четиринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2016, с. 37-43. ISSN 1313-8138. Велико Търново


 През Възраждането библиофилството се проявява като потребност от притежание на книги; стремеж да се подпомогне ползването им от повече хора (П. Р. Славейков, Неофит Рилски); книгообмен между интелектуалци (П. Р. Славейков, Л. Каравелов, В. Друмев и др.); просветителска дейност и грижа за читалищни и училищни библиотеки (Ботьо Петков); активиране на подвижното книжарство (Матей Миткалото) и др.
  Статия
 Българско възраждане, библиофилство.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14532
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/