Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138


Радева, Живка (2015) Книжните поредици : Към проблема за издателските практики при социализма. // Библиотеки, четене, комуникации : Тринадесета национална научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2015, с. 145-152. ISSN 1313-8138 Велико Търново


 Книжните поредици са представителна част от продукцията на отделните издателства, чрез тях се добива информация за способността им да планират и реализират дългосрочни проекти, при това равномерно разпределени във времето. На базата на популярните формати, на заявените тиражи, на характерното поредично оформление и връзката му със съдържанието се коментират социалистическият книжен пазар във времето на непазарна икономика, на централизирани и строго наблюдавани книжовни процеси. В своята общност те очертават облика на социалистическото книгоиздаване.
  Статия
 Книгознание, книгоиздаване, социализъм, книжни поредици.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14531
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/