Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване. (Отзиви и рецензии). // Електронно списание на ББИА, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285


Радева, Живка (2013) Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване. (Отзиви и рецензии). // Електронно списание на ББИА, 2013, № 6, с. 67-69. ISSN 1314-7285 София


 Рецензия за изданието „Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване”, което е с приложна насоченост, предоставя специализирани знания и широка професионална култура.
  Рецензия
 библиотеки, библиотечно обслужван, справочно-библиографско обслужване, информационно обслужване.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14528
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/