Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3.


Радева, Живка (2013) Към идеята за организиране на фонд „Редки и ценни колекции” в малките библиотеки. // Библиотеката – духовността на града : Доклади от нац. науч. конференция, посветена на 120-годишнината от основаването на библиотека "Наука", гр. Троян. – Троян, 2013, с. 48-52. ISBN 978-619-90179-1-3. Троян


 Разгледаният проблем е особено актуален във време, когато все по-често говорим за идентичност – национална, селищна, личностна. Престижните (традиционни и нетрадиционни) колекции са ценни за библиотеките, тъй като им дават възможност да отговорят на специфични търсения, да организират тематични изложби, да бъдат част от представителни градски, регионални и национални изяви.
  Статия
 библиотеки, редки и ценни колекции, селищна идентичност.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14524
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/