Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138.


Радева, Живка (2012) Възгледите на Петко Славейков за сборните издания през Възраждането. // Библиотеки, четене, комуникации : Десета национална научна конференция научна конференция с международно участие. – В. Търново, 2012, с. 292-301. ISSN 1313-8138. Велико Търново


  Своите възгледи за ползата и необходимостта от сборни издания Славейков отстоява чрез дейността си като книжовник, публицист и издател. Според него като структура и характеристика сборниците не са и не трябва да бъдат резултат от компилация или преводни умения, а готовност на народа ни да се самопознае. Славейков добива ценен опит относно издаването на сборници, наблюдавайки книжния пазар, книгопоявата и книгообръщението. В търсене на продуктова ниша той става последователен застъпник, съставител и автор на сборников тип книжнина през Възраждането.
  Статия
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, сборници.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14513
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/