Професионална компетентност на социалния педагог. - В: Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции)


Здравкова, Боряна (2015) Професионална компетентност на социалния педагог. - В: Социална педагогика. Теоретични основи (Избрани лекции) В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, с. 227-275, ISBN 978-954-524-997-6, COBISS.BG-ID 1273705956


 Учебникът е предназначен за студенти по социална педагогика, като фокусът в неговото съдържание е върху теоретичните проблеми от областта на социалнопедагогическите изследвания.
  Част от книга / Глава от книга
 социална педагогика, социален педагог, социалнопедагогически изследвания


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  14511
 Боряна Здравкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/