Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – В. Търново, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2.


Радева, Живка (2012) Сборникът през Възраждането – традиции, влияния, утвърждаване. // [Двадесет] 20 години инвестиция в бъдещето : Юбилейна международна научно-практическа конференция : 18-19 май 2012 г. – В. Търново, с. 559-567. ISВN 978-954-616-221-2. Велико Търново


 Възрожденските сборници са представени като популярен книжен модел, наложен върху позната матрица в духа на старобългарската традиция. В същото време те са повлияни от новата организация на живота и са съобразени с културните потребности на времето. Крайната цел на техните издатели, съставители и преводачи е да обединят четящите около полезните и необходими текстове на времето, съобразени с традиционните ценностни ориентири на българите и като част от националната книжовна програма.
  Доклад
 Българско възраждане, книгоиздаване, книгознание, сборници.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14508
 Живка Радева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/