Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4


Маздрашка-Михова, Фани (2016) Локални проекции//Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика. Пиарът в журналитическото съдържание/Десислава Андрева, Фани Маздрашка-Михова, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 256 с., ISBN 978-619-208-075-4 В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Изследването разглежда причините, проявите и последствията от интензивното присъствие на пиара в журналистическите текстове, което води до подмяна на журналистическите послания и отговорности със заложените в информационните субсидии на PR-а намерения. Защитава се тезата, че границата между журналистика и пиар не бива да се размива.
  Част от книга / Глава от книга
 журналистика, пиар, чурналистика, симбиоза,


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14494
 Фани Маздрашка-Михова

1. Цитирано в: Рус-Мол,Щ.,И.Инджов/Журналистиката Учебник и наръчник/Щефан Рус-Мол, Иво Инджов/София, Изток-Запад, 2017, стр. 321 цит. на стр. 321

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/