Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература.


Василев, Сава (2001) Преди и след потопа на мълчанието : Пет студии върху българската литература. В. Търново : Слово, 2001. – 184 с.


 Съдържа: Авантюрите на жанра. Стихосбирки-песнопойки. (Жанр и рецепция през 70-те години на ХІХ век), с. 7-52; Между „своето“ и своето. Зодиакът на стрелците, с. 53-88; Метатекстът - персоналии и персонализъм. Иван Мешеков и Владимир Василев за литературната критика, с. 89-124; Пещерата на Циклопите. Романът „Циклопът“ от Генчо Стоев, с. 125-160; Преди и след потопа на мълчанието. Васил Попов – поетът, думите, смъртта, с. 161-184.
  Книга
 Ботев, Стамболов, П.Р.Славейков, Вазов, Л. Каравелов, Ив. Мешеков, Вл. Василев, Г. Стоев, В. Попов


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14459
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/