Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация)


Василев, Сава (2000) Литературният мит Владимир Василев. В. Търново: Слово, 2000, 240 с. ISBN 954 439 627-6 COBISS.BG-ID 1035720932 (дисертация) В. Търново : Слово, 2000. – 240 с.


 Съдържа: ОБЕЗОРЪЖАВАНЕТО НА ПАЦИФИСТА (вместо увод), с. 7-18; КЪМ ВЪПРОСА ЗА БИТИЕТО НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ МИТОВЕ: Литературен мит и литературно самосъзнание, с. 19-25; Ролан Барт и езикът на съвременните митове, с. 25-31; Литературният мит в комуникативния контекст на културата, с. 31-36; Литературният мит е сублимираща метасистема, с. 36-39; Литературният мит е персоналистичен, с. 39-43; Литературният мит в контекста на културното и политическото митотворство на ХХ век, с. 43-59; ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ И НЕЛИТЕРАТУРНИТЕ ЕЗИЦИ НА ЛИТЕРАТУРАТА: Статията, писмото, докладът, с. 61-81; Редакторът – „диктатор“, с. 81-93; Петият от „четворката“, с. 94-99; ЕРИСТИЧНИТЕ ТЕКСТОВЕ И ЛИТЕРАТУРНИЯТ МИТ: Владимир Василев в полемичното огледало на 20-те години на ХХ век, С. 101-112; Експресионизмът и следвоенният символизъм срещу сп. „Златорог“ и неговия главен редактор (диалогът Г. Милев – Вл. Василев, диалогът Ив. Радославов – Вл. Василев), с. 113-126; ЕКЗЕКУЦИИТЕ НА (НАД) ЕЗИКА. ЛИТЕРАТУРНИЯТ „ПЛАГИАТ“, „ГРАФОМАН“, „ПАКОСТНИК“ И „ХУЛИГАН“ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ, с. 127-129; „Плагиат“ и „плагиати“ в списанието на Владимир Василев – стратегии и предистория. Литературният „хулиган“ Константин Гълъбов за „пакостната дейност на един критик“ („Стрелец“ срещу „Златорог“, с. 130-144; Плагиатът в „Златорог“. „Златорог“ срещу плагиатите, с. 144-152; Метаезикови протуберанси. Владимир Василев и „Златорог“ – публицистичен портрет без рамка върху „литературен лист“ от „Развигор“ (литературният дуел Ал. Балабанов – Вл. Василев), с. 152-161; „Интуитивният“ критик Владимир Василев и ролята на съредактора Николай Лилиев за упадъка на българския поетически език според Атанас Далчев, с. 162-167; Владимир Василев или за „изстъпленията на един литературен критик под маската на академизма и олимпизма“ (Вичо Иванов, Антон Страшимиров, Тихомир Павлов и Никола Атанасов срещу институцията „Златорог“), с. 167-173; ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ И СПИСАНИЕ „ЗЛАТОРОГ“ В ДЕБАТИВНОТО ПОЛЕ НА 30-ТЕ И НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОИНИ, с. 174-176; Партията „Златорог“. Людмил Стоянов срещу „капитана на българския литературен кораб“, с. 177-180; „Дубльорът“ Иван Радославов и „литературният мародер“ Владимир Василев – нови страници към един стар диалог, с. 180-183; Кирил Христов за Владимир Василев и литературната критика в сп. „Златорог“, с. 183-190; Бараж от литературни и нелитературни формули (Тодор Павлов срещу Владимир Василев), с. 190-206; „НАСЛЕДНИКЪТ“ ИЛИ КОГАТО БОГОВЕТЕ СЛИЗАТ НА ЗЕМЯТА. Владимир Василев в спомените на съвременниците, с. 207-226; Библиография, с. 227-240.
  Монография
 мит, литература, политика, култура, полемики, ренегатство, плагиатство


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  14455
 Сава Василев

1. Димитър Кръстев. Сава Василев. Литературният мит Владимир Василев. Изд. “Слово”, В. Търново, 2000 [Преглед]. // Света гора. Алманах за литература и изкуство (В. Търново), 2000 – 2001, № 3 (“В”), с. 222-224. Атанас Свиленов. Преобръщането на мита. // Демокрация, № 179, 7 юли 2000, с. 18.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/