Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи


Бакоев, Валентин (2015) Изследване на алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи Юбилейна международна научна конференция “25 години Факултет “Математика и информатика”, 27 – 28 ноември, 2015 г., В. Търново, Фабер, 2016, стр. 71-77, ISBN: 978-619-00-0419-6 http://www.uni-vt.bg/res/1955/SBORNIK__Dokladi_25_FMI.pdf


 В доклада са представени някои изследвания и резултати от дипломната работа за придобиване на ОКС „бакалавър” на П. Христов с научен ръководител В. Бакоев. Експериментално са изследвани някои от най-популярните алгоритми за определяне на максимален поток в потокови мрежи. Времената за изпълнение на алгоритмите върху 3 групи избрани тестове са сравнени и на тази основа са направени изводи относно практическата им ефективност и приложимост.
  Доклад
 потокови мрежи, метод на Форд-Фулкерсон, Push-relabel алгоритъм, експериментална оценка


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14439
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/