Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика


Бакоев, Валентин (2014) Дискретна математика: множества, релации, комбинаторика Издателство КЛМН, София, ISBN 978-954-8212-05-2


 Учебникът е и монография по тематиката на заглавието. Някои теми за първи път се представят в учебник на български език. Други теми са представени по-разширено и по различен начин. За разлика от другите подобни издания на български език, учебникът съдържа много повече примери (над 80), задачи (над 250), фигури и таблици (над 25).
  Монография
 множества, операции над множества, свойства на операциите, релации, видове релации, свойства, дискретни функции, видове фунции, изброимост, комбинаторни конфигурации, вариации, пермутации, комбинации, Нютонов бином, триъгълник на Паскал, n-мерен булев куб, рекурентни редици и уравнения, числа на Фибоначи, числа на Каталан, числа на Стирлинг и др.


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14435
 Валентин Бакоев

1. Джумалиева-Стоева М., „Алгоритми за изследване на комбинаторни структури”, дисертация за присъждане на ОНС "доктор"

2. Монев В., Паралелна реализация на някои комбинаторни алгоритми, свързани с теория на кодирането, дисертация за присъждане на ОНС "доктор"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/