Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конференция на ФСФ на СУ. Под ред. на Ил. Монова. Ред. колегия Б. Биолчев, В. Стефанов, Р. Евтимова УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4; COBISS.BG-ID 1041386468


Русева, Виолета (2003) Д. Дебелянов – риторическа граматика. – В: Езикът и литературата – средство за (не)разбирателство. Доклади от научна конференция на ФСФ на СУ. Под ред. на Ил. Монова. Ред. колегия Б. Биолчев, В. Стефанов, Р. Евтимова УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2003, с. 50 - 62. ISBN 954-07-1791-4; COBISS.BG-ID 1041386468


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14406
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/