Българският символизъм като интертекст. – В: Конструиране на традицията. Сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 189 - 196. ISBN 954-07-1513-X


Русева, Виолета (2000) Българският символизъм като интертекст. – В: Конструиране на традицията. Сборник в чест на проф. Милена Цанева. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 189 - 196. ISBN 954-07-1513-X


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14388
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/