Милев Д. и др., Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MATHML за подобряване на визуализацията им


Милев, Димо (2016) Милев Д. и др., Анализ на онлайн архиви за комбинаторни обекти и използване възможностите на MATHML за подобряване на визуализацията им Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, MATTEX 2016 Сборник научни трудове Том 1, с. 143-149, ISSN: 1314-3921


 This report analyzes the popular archives for combinatorial objects from the Web. Describes are their advantages and disadvantages. Suggested improvements to the mathematical texts using the MathML and have developed some of them.
  Доклад
 MathematicalMarkupLanguage, mathematical formulas in Web,mathematical symbols,OEIS, COS, DBCobj


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14330
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/