По река Негованка. Еменският каньон.


Петров, Галин (2005) По река Негованка. Еменският каньон. Силистра, 2005.


 
  Книга
 
 Издадено
  14324
 Галин Петров

2. • Тодоров, Н., М. Петрова. Геоекологични проблеми в района на Беляковското плато. – В: Сборник от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. В. Търново, 2010, 222-232.

1. • Тодоров, Н., М. Петрова. Разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от долината на река Янтра. – В: Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІІ, В. Търново, Унив. изд., 2009, 472-478.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/