Развитие на антропогенизацията на ландшафтите в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина.


Петров, Галин (2007) Развитие на антропогенизацията на ландшафтите в части от Предбалкана и Елено-Твърдишка планина. Проблеми на географията. 1-2, 2007.


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14296
 Галин Петров

2. М. Петрова. Самовъзстановяване на ландшафтите (по примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана). Е-списание "Географ", Год. 1, брой 1, октомври 2016, geograf.bg, с. 33-45. Online ISSN 2534-949X

3. М. Петрова. Самовъзстановяване на ландшафтите в части от Предбалкана и Калоферска планина. Сборник "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. 23.09-25.09.2016 г" (CD), 2016,110-119. ISBN: 978-619-90446-1-2

1. М. Петрова. Относно избора на методика за изследване процесите на самовъзстановяване на ландшафтите. Сборник "България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Том VI. Международна научна конференция 28 октомври 2011 г." (CD), УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2009. с. 383-390. ISBN 978-954-524-930-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/