Еволюция на карстовата долина Болата – Добруджа.


Петров, Галин (2010) Еволюция на карстовата долина Болата – Добруджа. Сборник от научна конференция „География и регионално развитие” - Созопол. С., 2010, 176-195.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14290
 Галин Петров

2. Чолакова, З. Карст и карстови природни комплекси. С., 2018, с.250.

1. Добрев, Н., К. Костов, Н. Костова. Тектонски мониторинг на карстови форми в долината Болата (Северно Черноморско крайбрежие). Инженерна геология и хидрогеология, 31, Геоложки институт - БАН, 2017, 41-52.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/