Журналистиката – литература de facto?


Павлова, Илиана (2009) Журналистиката – литература de facto? В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2009 (год. XVIII), бр. 1, с. 68–79. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14282
 Илиана Павлова

1. Попова, Снежана. Медиен разказ. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2017 г. 167 с. ISBN 978-954-07-4213-7, COBISS.BG-ID 1280320484, Цитиране: с. 30, 161.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/