Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти.


Павлова, Илиана (2008) Новият „нов журнализъм” или за журналистиката без журналисти. Литературата, София: УИ „Св. Климент Охридски”, Фак. по славянски филологии, 2008, № 4, с. 182–191. ISSN 1313-1451 (print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, CEEOL.


 
  Статия
 нова журналистка, литературна журналистика


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14281
 Илиана Павлова

2. Лукова, Калина. Литература и медии, Бургас: Либра Скорп, 2014, ISBN 978-954-471-213-6, COBISS.BG-ID 1267369444 Цитиране: с. 71, 72, 76.

1. Лукова, Калина. Литературен текст и медиатекст – междутектови връзки, трансформативност, жанрови смесвания. // В: Научни трудове ПУ „П. Хилендарски”, том 48, кн. 1, сб. Б, 2010. Цитиране, с. 178.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/