Научно-фантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска


Григорова, Маргрета (2016) Научно-фантастични сюжети и обекти в поезията на Вислава Шимборска сп. Проглас, 2016, кн. 2, 379-398, ISSN: 2367-8585 (Online) ISSN: 0861-7902 (Print)


 В творчеството на Вислава Шимборска могат да бъдат открити сюжети, характерни за научната фантастика. Такива сюжети присъстват в стихотворенията ѝ "Локви", "Тинейджърка", "Хора на моста" и др. Те са плод на експерименталното ѝ въображение, на личната ѝ непримиримост със стандартната версия на света и на умението и да вижда забавната страна на вселената и сама да се шегува. В стиховете ѝ откриваме визии на алтернативни и възможни светове, опити за творческо проникване в антисветовете и антиматерията. „Заетите“ от прозаическите жанрове на фантастиката сюжети и мотиви запазват отчасти присъщите си (в рамките на жанра) функции.Същевременно те са преосмислени в рамките на поетическото мислене, като променят и самото него.
  Статия
 Научна фантастика, Вислава Шимборска, поезия, алтернативност


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14276
 Маргрета Григорова

1. В. Шведек, Нобеловата награда на Вислава Шимборска - 20 години по-късно, Програs, 2016, кн. 2, ISSN 2367-8585, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=574328

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/