Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език


Стоянова, Невена (2014) Идеята за граница и нейната лексико-семантична репрезентация на френски и на български език ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 19.12.2014 г. (публична защита)


 Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
  Дисертация
 общо и сравнително езикознание


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  14221
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/