Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности


Николова, Марияна (2012) Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14205
 Марияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/