Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението


Иванова, Ценка (2007) Историята на българския книжовен език в контекста на сравнението Език и литература, кн. 3-4/2007, стр. 117-128; ISSN 0324-1270


 Въпросът за възникването на книжовния език, бил той стар или нов, е колкото лингвистичен, толкова и историко-културен. Книжовните езици, освен че стоят най-близо до обществените процеси в цялото им многообразие в „границите” на конкретното езиково общество, функционират и извън своите езикови граници. Диахронното проследяване на процеса показва, че наследените културно-езикови граници са били очертавани по други критерии – религиозни, колониални и т.н. Динамиката на комуникациите, които нарастват, разширяват се и се глобализират по възходяща хронологична ос, деленето на езиците на „малки” и „големи” не само според броя на носителите им, но и според наложеното статукво да се ползват от повече носители на други езици, поставят на преден план т.нар. функционално сравнение в неговите разнообразни аспекти и прояви
  Статия
 български книжовен език, история, функционално сравнение, книжовноезикова практика, балкански контекст, славянски контекст


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14197
 Ценка Иванова

1. К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжовен език (възрожденски период). Унив. изд-во, Шумен, 2008.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/