Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски


Иванова, Ценка (2008) Междуезиковата “игра” на думи, смисли и употреби – български и сръбски Играта в културата на българи и сърби / Игра у култури Бугара и Срба, Унив. издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-690-6


 При близкородствените езици съществуват специфични отношения, които са последица от неравномерната еволюция на обща по произход лексика в съвкупността й от реализирани значения. От гледна точка на синхронията съвпадащи си в български и сръбски език форми се отличават по съдържание, по функция и стилистична употреба. Особено място заема различаващата се колокация на думи, които са част от речниковия фонд и на двата езика. Тази междуезикова “игра” поражда една от най-предизвикателните задачи – да се очертаят параметрите на различията като важна страна от приложенията на лингвистиката в междуезиковите контакти.
  Статия
 близкородствени езици, български, сръбски, лексика, форма, съдържание, колокация, междуезикова “игра”, различия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14193
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/