Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици


Иванова, Ценка (2008) Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските езици Славянска филология. БАН – Български национален комитет на славистите. Доклади и статии за ХIV Международен конгрес на славистите. Том 24. София, Акад. изд. «М. Дринов», 2008, стр. 321-338. ISBN 978-954-8712-46-0


 Съвременната езикова картина в южнославянския ареал представлява разнообразна и противоречива палитра, която е обект на анализи и изследвания от различни аспекти, по-близки или по-отдалечени от лингвистичния. В традиционната лингвистика водещ критерий за разграниченията между езиците на “свой” и “чужд” е взаимното разбиране или неразбиране. Посоченият критерий е трудно приложим спрямо редица съвременни славянски езици, чиито носители, независимо от недостига на съответните лингвистични параметри на всички езикови равнища, са формирали “своето” езиково самосъзнание. Количествената и качествената достатъчност на разграничителните елементи между езикови системи е обширна и комплексна проблематика в общото и сравнителното езикознание. При близкородствени книжовни езици като южнославянските се проявява различна по плътност и системност вариабилност на езиковите разграничители, което на свой ред поддържа актуална темата за кръга от аспекти, чрез които може да се очертае близкото различие.
  Статия
 южнославянски езици, разграничения, лингвогеография, генетични и социолингвистични езици, структурна конвергенция и дивергенция, лексико-семантична дивергенция


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14191
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/