За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти)


Иванова, Ценка (2009) За източниците в изследванията по история на книжовния език (методологически аспекти) Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова, Шумен, Унив. изд., Anno iubilaeo, Series Linguistica 3/2009, стр. 132-139, ISSN 1313-695Х.


 Изложението е опит за систематизация на източниците, чрез които се представя историческото и съвременното състояние на книжовните езици. Изборът на източниците за очертаване на определени етапи от историята на книжовния език по принцип изисква комплексен анализ на неговите функции и на диахронните промени. Обяснението за наложилите се структурни и лексикални особености като нормативен комплекс също се базира на определен кръг източници, които могат да се поделят на общотипологически за книжовните езици по принцип и на специфични, обхващащи група езици и отделен книжовен език. Посочената стратификация на източниците се прилага спрямо историята на българската езикова стандартизация.
  Статия
 книжовен език, методология, източници на изследването, нормираност, кодификация, стратификация на източниците


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14188
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/