За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси)


Иванова, Ценка (2009) За одеянието или за буквите на българския и сръбския език (исторически и съвременни ракурси) Тело и одело у култури Срба и Бугара / Тяло и дрехи в културата на сърби и българи (шести по ред двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, 2009, COBISS.SR-ID 174693900.


 Сравнението между правописните модели от епохата на националните възраждания и тяхното продължение в наши дни е проследяване и сравняване на един много по-широк спектър от културни, политически, междусъседски и междуезикови отношения.
  Статия
 близкородствени езици, български, сръбски, книжовни езици, писменост, правопис


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14185
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/