Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images


Гълъбов, Мирослав (2013) Methods of Medical Images Obtaining, a Comparative Analysis and Contextual Problems in the Received Images Computer Science and Technologies,No1/2013,pp.182-193, ISSN 1312-3335


 Процесът на получаване на образ при фиксирани условия, отделяне на региони представляващи интерес, класифициране и даване на експертна оценка след анализ, е изключително труден процес в областта на Медицинската диагностика. В настоящата разработка е направено проучване като са разгледани факторите, повлияващи получаването на медицински изображения в различните модалности във физичен и информатичен аспект, същността и контекста на образите, както и смисъла на екстерналните изображения. Направени са изводи за необходимостта от доразвиване на методите при получаване и постобработка на заснетите статични обекти с Digital Single Lens Reflex (DSLR).
  Статия
 Медицински изображения, Медицински информационни системи, сегментация


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  14165
 Мирослав Гълъбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/