Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик.


Кънев, Николай (2016) Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик. Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), бр. 1-2/2016, ISSN 1314 – 748X, с. 59-65.


 
  Статия
 Владислав Варненчик, Унгария, Полша, крал, именуване


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14155
 Николай Кънев

4. Цитирано в: Митев, Н. Рец. на: Петров, Т. За това, как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм. Увод, превод и бележки Т. Петров, Варна, 2016. - В: Сп. "Епохи", Т. XXV (2017), кн. 1, с. 210-214. – на с. 210.

5. Цитирано в: Митев, Н. Рец. на: Петров, Т. За това, как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм. Увод, превод и бележки Т. Петров, Варна, 2016. - В: Сп. "Епохи", Т. XXV (2017), кн. 1, с. 210-214. – на с. 213-214.

6. Цитирано в: Тютюнджиев, И. Приносна публикация, коригираща наложени погрешни стереотипи в българската историография и българското обществено пространство относно именуването и титулуването на Владислав Варненчик. Отзив за статията на Николай Кънев „Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик“. – В: сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 2, с. 486.

7. Цитирано в: Тютюнджиев, И. Приносна публикация, коригираща наложени погрешни стереотипи в българската историография и българското обществено пространство относно именуването и титулуването на Владислав Варненчик. Отзив за статията на Николай Кънев „Някои бележки върху коректното именуване и титулуване на Владислав Варненчик“. – В: сп. „Епохи“, т. XXV, 2017, кн. 2, с. 487.

1. Цитирано в: Митев, Н. Два малко познати извора за походите на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 г. – В: Епохи, год. XXIV, кн. 2/2016, ISSN 1310-2141, с. 248.

2. Цитирано в: Митев, Н. Два малко познати извора за походите на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 г. – В: Епохи, год. XXIV, кн. 2/2016, ISSN 1310-2141, с. 243.

3. Цитирано в: Петров, Т. За това, как крал Владислав с турците воюва. Поема от Михаел Бехайм. Увод, превод и бележки Т. Петров, Варна, изд. „Славена“, 2016, ISBN 978-619-190-053-4, с. 113.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/