Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.


Колева-Златева, Живка (2007) Български език за чужденци. Аз говоря български. Трето преработено издание. В съавторство с Боряна Емилиянова. Отг. редактор – Живка Колева-Златева. В. Търново: Фабер. 2007. 168 с. Формат А4. ISBN 954-775-333-9.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  14102
 Живка Колева-Златева

15. Катерина Пенева, Петя Райкова. Електронното обучение по български език като чужд в помощ на студентите // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. T. XXID. Педагогически факултет. 2017, 336 – 346. Цит на стр. 340.

16. Тачева, В. „Аз уча в България“ Комуникативен видеокурс по общ български като чужд. А1 – А2. // FOREIGN LANGUAGES AND THE CONTEMPORARY HIGHER EDUCATION Conference proceedings VІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 23-25 June 2017, Varna, Bulgaria. Издателство на МУ Варна, 10 - 27. – Цит. на стр. 13.

4. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 200

5. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 201

6. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 207.

7. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 21,

8. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 25

9. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 31

10. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 32

11. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 33

12. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 40 два пъти

13. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 83, 86

14. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2015. Цит. на стр. 86

2. И. Димитрова Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване // Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, 2014, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2014, pp. 413 – 421.Цит. на с. 417

3. И. Димитрова Социокултурната компетентност в обучението по български език като втори (чужд) – същност, цели, начини на придобиване // Výuka jihoslovanských jazykoů a literature v dnešní Evropě, 2014, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2014, pp. 413 – 421.Цит. на с. 418.

1. И. Димитрова. Българската картина на света в обучението по български език катов тори (чужд) // Opera Slavica, XXIII, 2013, 4, 128–236. – Цит. на стр. 131.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/