От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти.


Узунов, Филип (2005) От Корея до Босна. Американски стратегии в съвременните локални войни и конфликти. Велико Търново: Фабер, 2005, 300 стр. ISBN: 9547754939


 Целта на предложената книга е комплексното изследване на съвременните локални войни през оптиката на политическата конфликтология и съвременната историография. На фокус са някои от най-мащабните и кръвопролитни военни конфликти с участието на САЩ. "Макар... миротворческите операции да са със съмнителна правна легитимност, те имат своите морални корени в концепцията за т. нар. хуманитарно вмешателство"
  Монография
 военни стратегии, локален, конфликт, кризи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14091
 Филип Узунов

3. Markovska, A. German Influence in the Balkans. The “Civilian Power” as a Factor for the Disintegration of Yugoslavia. Proceedings of an International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp.50-61. ISBN 978-88-85813-05-2, цит. на стр. 56

2. Марковска, Ангелина. Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0, цит. в библиографията

1. Иванов,С. Мисията в Ливан - последен шанс за ООН.-В: Дарик нюз, 21.08.2006. https://dariknews.bg/novini/komentar/misiqta-v-livan-posleden-shans-za-oon-80920

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/