Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология.


Узунов, Филип (2006) Харизматичното лидерство. Политология, психология и психофармакология. Велико Търново: Фабер, 2006, 148 стр. ISBN: 9547756311, COBISS.BG-ID 1243149284


 Концентрираната, интегристка харизма е невротична по своя психически характер. Тя не е типичната макиавелистка, ситуативно-калкулираща обстоятелствата морално-релативистка същност, макар и да присъства понякога като предпоставка за ефективност. Харизмата е отношение, поведение и въздействие върху човешката общност с готовност за пълно неикономически детермини-рано себеотдаване и готовност за саможертва, базирана на неврологичен субстрат с неговите стигматизирани слабости и взаимовръзки: - чувство за малоценност, несигурност; - чувство за безпокойство, страх; - засилена защита, подсигуряване, недоверие, усещане за вина; - бягство от действителността фиксация на идея; - стремеж към превъзходство, властолюбие; - засилено самолюбие; - агресивност, жестокост, деспотизъм и др.
  Монография
 власт, харизма, Макс Вебер, политическо, лидерство


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  14089
 Филип Узунов

13. Марковска, А. Механизми за разрешаване на конфликти в мултикултурна среда. В: Сб. от Международна научна конференция "СЪВРЕМЕННОТО МЯСТО И РОЛЯ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СПОСОБИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И АКТУАЛНАТА ПРАВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 9-10 ноември 2018 г., ВТУ "Св.св.ирил и Методий", Съст. Я.Тянкова и др.Изд. Фабер, Велико Търново, 2019, ISBN 978-619-00-. ,стр.288-296, цит. на стр.291.

14. Марковска, А.(2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на втората световна война ( културно-психологически дискурси). В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, В.Търново,2019.

12. Дончева,Х.Криза на политическото лидерство в съвременния свят. В: Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век : юбилейна международна научна конференция, 23-24 ноември 2015 г. : 25 години катедра и специалност Политология. Съст. Г.Янков и др. София : УНСС,2016. стр.232-238, ISBN 978-954-644-847-7 , цит. на стр.238, COBISS.BG-ID 1286234596

10. Stoyanova,S.K. Social and psychological dimensions of the leadership phenomenon in management. - В: Социосфера. Пенза, Русия. бр.2, 2015, стр.133-137. ISSN 2078-7081, цит. от стр. 13, цит. на стр.135

11. Карагеоргиев, Ивайло. Невербалното поведение на Владимир Путин, по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово. - В: Реторика и комуникация.Електронен журнал. A Peer Reviewed Scientific Journal. бр.20, 2015, ISSN 1314-4464: http://journal.rhetoric.bg/?p=957

7. Дончева, Х. Проблемът за ефективното лидерство в политическата наука. - В: Научни трудове. Ред. П.Лулански, В.Павлова и др. София: УИ „Стопанство”,2012, т.2 стр.236, ISSN: 0861-9344, цит. на стр. 47, цит. от стр.12

8. Манолов, Г. Политическият елит - теория, история, лидерство. Пловдив:Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012, с.317, ISBN 978-954-92776-3-0, цит. на стр.222, COBISS.BG-ID 1244813028

9. Петков, Кръстьо. Държавата - това съм аз! Социологически портрет на Бойко Борисов. 2012, 356 стр, ISBN: 9789549298819, цит. в библиографията, цит. от стр.20

6. Стойкова, Петрана. Политическите лидери се раждат или се създават? - В: сп."Наука и технологии". Съюз на учените Стара Загора. Vol.1, nr.7,2011: Social science. Vol.1, nr.7, 2011, стр.53-58, ISSN: 1314-4111 , цит. на стр.57; цит. от стр.13

5. Петков, Георги. Стратегическо ръководство и лидерство Психологически аспекти. София: Софттрейд, 2010, 264 стр. ISBN: 9789543341122, цит. на 73 стр

2. Манолов, Г. Политология.Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2008, стр.391, ISBN 978-954-423-417-1, цит. на стр.37-294, COBISS.BG-ID 1227594212

3. Райчев, Иван. Лидерството-теоретико-методологически аспекти. -В: Сб.Диоген. В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", бр.2,Т.16, 2008, стр. 125-134, цит. на стр.128, цит от стр.14. ISSN: 2367-9549 (Online) [Инд./Реф. в: CEEOL]

4. Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние. София: Сиела, 2008, 204 стр. ISBN:978-954-28-0244-0, цит. на стр.199

1. Манолов, Г. Ефектът на предизборната харизма. В: сп.Ново време, LXXXII, 2 (2007), стр. 9-16, ISSN: 0323-9055, цит.на стр.15, COBISS.BG-ID 1174606308

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/