Политическа история на съвременния свят.


Узунов, Филип (2005) Политическа история на съвременния свят. Велико Търново: Абагар, 2005, 456 стр. ISBN: 9544276297, COBISS.BG-ID 1044617188


 Книгата анализира държавно-политическото и стопанското развитие на западноевропейските държави, САЩ, Индия, Япония и Китай в периода от 1919 до средата на 70-те години, който представя в пълна мяра някои от основните черти на съвременния свят - тоталитарните феномени, геополитическата двуполюсност след Втората световна война, неокорпоративната и технологическа модернизация на Запада, възхода и очертаващия се упадък на комунистическия блок, национално-възродителните движения и локалните конфликти в "третия свят". Христоматийното правило, че една сила може да бъде победена от друга сила, а не от принципи, е основната теоретична гледна точка на предлаганата книга, която, ако не с изчерпателност, може да впечатли читателя със своята непредубедена обективност.
  Монография
 политика, локални конфликти, геополитика, студена война, технологическа модернизация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14086
 Филип Узунов

6. Кулиш, Симеон. България, българското общество и Корейската война (1950 – 1953 г.). В: Историограф, 25.03.2018, https://istoriograph.bg/istoriq/nai-nova-istoriq/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5

5. Александър Федотов, Со Йънг Ким, Светла Къртева-Данчева. Памет за България и Корейската война (1950-1953). София : Изток-Запад, 2016, 151 стр., ISBN 978-619-152-954-4, COBISS.BG-ID 1279412196

4. Белегов, Бойко. СССР в навечерието на Втората световна война. В: Сб. "История, манипулации, обществени рефлексии." Съст. Т.Мишев и др. София: ИК "Ваньо Недков", 2014. ISBN: 978-954-9462-98-2, стр.60-75, цит на стр. 62, цит. от стр.194 COBISS.BG-ID 1267470308

3. Михов, И. Корейската война (1950-1953).- В: сп. Времена.Списание за световна история.Сдружение "Скрипториум", бр.4/април 2013 г., стр.39-49, ISSN: 2367-5527

2. Димитрова, Татяна. Някои аспекти на испанския протекторат в Мароко ( 1912-1956). В: Модерният историкк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. Андрей Пантев. Състав. Р.Мишев и др.,В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий". ISBN: 978-954-524-774-3, цит от стр.77, цит. на стр.292, COBISS.BG-ID 1237958884

1. Белегов, Бойко. Борба за власт в съветското ръководство след смъртта на Сталин (1953-1955).В: Научни известия - Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет. Т.6бр. 1-2 (2010). Благоевград: Юриспрес- 2005.с. 294-300, ISSN: 1312-6385 , цит. на стр. 299, COBISS.BG-ID 1233766628

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/