Цикъл на публични политики. – В: Модернизация на публичните институции [Мodernizarea institutiilor publice]. Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100


Марковска, Ангелина (2012) Цикъл на публични политики. – В: Модернизация на публичните институции [Мodernizarea institutiilor publice]. Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100 Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 42-64. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100


 Актуалността на предложената тема е свързана с нуждата от дълбочинни промени в механизмите и формите на консултации между институциите, гражданите и гражданските организации при изготвяне и провеждане на публичните политики. Създаването и провеждането на политиките все още е процес затворен за обществото и извън неговия контрол. Епизодичните прояви на консултации (провеждани най-често по проекти на НПО) остават без ефективни и устойчиви резултати и само подчертават извода за несъвършенствата на модела. В сферата на ТГС, като цяло се наблюдава дефицит на конкретни стратегии, планове и респективно публични политики на местно ниво. Необходимо е промените в сферата на гражданското участие да се уредят на най-високо политическо ниво, като те бъдат съпроводени от промени в институционалната среда и не на последно място по значимост с активизирането на гражданската общност.
  Студия
 публични политики, граждански панели, прозрачност, модернизация


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14076
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/