Германската политика по югославската криза (1990-1995).


Марковска, Ангелина (2011) Германската политика по югославската криза (1990-1995). Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", Велико Търново, 308 с. ISBN 978-954-524-805-4, COBISS.BG-ID1244240356


 САЩ полагат изключителни усилия за да включат Балканите във веригата от собствени стратегически опорни точки. В този контекст може да бъде разбрана и поддръжката, която САЩ оказват едностранно на мюсюлманските сили в Босна. Доколко този нов полицентричен модел би могъл да представи геополитическите императиви на случилото се в Югославия е само едната страна oт проблематиката на настоящето изследване. Геополитиката сама по себе си, без съществуването и ролята на етносите, не би могла да обясни кървавите сблъсъци, хилядите жертви, разрушените села и градове. В случая с Югославия ставаме свидетели на това как вътрешен сблъсък, прераснал в конфликт с различна степен на интензивност, след неадекватната международна намеса разпалва продължителна етническа нетърпимост и кървава война. Теоретично погледнато, при разпада на Юго-федерацията се осъществява рядко преплитане на геополитическите и етнополитическите фактори.
  Монография
 разпад на Югославия, етнос, конфликти, гражданска сила


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14071
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/