"Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652


Марковска, Ангелина (2012) "Влияние на европейската интеграция върху граничните региони [Impact of the European Integration on the Border Regions],Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță” / T. Kaleynska, A. Markovska et all.” Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652 Craiova Romania, Alma& УИ „Св.св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012, pp.266. ISBN 978-954-524-829-0, COBISS.BG-ID1264903652


  Емпирично изследване от българо-румънски екип по проект MIS-ETC 408 "Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони" в области Долж, Румъния и Великотърновска, България, за влиянието на европейската интеграция в областите на доброто управление, местното развитие ,модернизацията на публичните институции, европейските институции, пазара на труда и интеграцията на малцинствата и равенството на половете.
  Част от книга / Глава от книга
 европейска интеграция, гранични региони


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  14068
 Ангелина Марковска

1. Bouzov, V. Overcoming the Neoliberal Development Models, In Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. 2017, Велико Търново: Издателство ИВИС, ISBN: 978-619-205-051-1,COBISS.BG-ID 1281334756р цит. на стр. 11

2. Бузов, Вихрен. Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през XXI век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Researches in the Development of Knowledge-Based Society in the 21th Century: Alternatives for the Balkan Countries] Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional Development,Vol. III, N 2, 2017, Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45. ISSN 2406 - 1190, http://da.uni-vt.bg/pubinfo.aspx?p=18215, цит. на стр.42.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/