Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век.


Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0, COBISS.BG-ID1262878948


 В книгата са представени основните теории и концепции за съвременната американска външна политика в тяхното историческо развитие; динамиката на прилагането им след края на студената война, с акцент върху механизмите насочени към вземане на външнополитически решения както и към актьорите на правене на политика на индивидуално ниво (Президент, Вицепрезидент, Съвет на национална сигурност, Държавен департамент, Военен департамент, ЦРУ) и на групово ниво (Конгрес, лоби групи, НПО, медии, тинк-танк групи, обществено мнение). В трудът са разгледани както теоретични постановки на политиките, така и практически аспекти. Въпреки че след края на студената война, пред САЩ на пръв поглед не стоят съществени заплахи свързани с националната сигурност на страната (с изключение на тероризма), те са изправени пред проблемите на един нов свят, който вече даже не е биполярен, а доста по-сложен. Дали да приоритизират вътрешнополитическите си проблеми за сметка външните интереси? При какви обстоятелства да се намесват в конфликти зад граница? Кога трябва да действа самостоятелно, и кога в съюз? Как да се справят с бързите темпове на глобализация? Всички тези въпроси по една или друга форма намират отговор в настоящата монография. Нейната цел е преди всичко да запознае любознателния читател с публичните дебати около тях, както и да разкрие и анализира основните механизми по вземане, налагане и следване на определени външнополитически решения в САЩ след края на студената война.
  Монография
 стратегии, външна политика, тинк-танкове, лобизъм, решение


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14064
 Ангелина Марковска

3. Узунов, Ф. (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", В.Търново, Узунов, Ф. (2019) Американският опит в гражданско-военните отношения и началото на Студената война. В: Доклади от Годишна международна научна конференция на 2019", НВУ "В.Левски", Изд.комплекс НВУ, В.Търново, т.9, стр. 236-244, , ISSN: 1314-1937.

4. Узунов, Ф. (2019). Социопатията на Уинстън Чърчил–депресия, регресия, война. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019", том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.82-86, ISSN: 2535-079X, цит. на стр.85

1. Uzunov, Ivo. Brain trust and the american foreign policy. Сб. доклади от годишната конференция на БАПН „Европа отново на път: консенсус, конкуренция, кохезия“Велико Търново, ноември 2017. Ред. Т.Калейнска. Велико Търново: ЕИЦ, 2018, с. 213-221. ISBN: 978-954-9469-14-1, цит. на стр.216.

2. Узунов, Иво. Тhink Tanks and the formulation of Аmerican Foreign Policy during the 20th century. Сб. от Mеждународна научна конференция „Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия черноморски регион“, Велико Търново,16-17.11.2017 г. Поредица "Нови предизвикателства сигурността и развитието на Баланите". Ред. Б.Бузов. Велико Търново: ИВИС 2018, т. V, с. 58-62. ISBN 978-619-205-080-1; ISSN 2335-0056, цит. на с.59.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/