Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век.


Марковска, Ангелина (2013) Външнополитическото решение. Американска външна политика в края на XX и началото на XXI век. Велико Търново: ИВИС, 2013, 243 с. ISBN 978-954-2968-58-0, COBISS.BG-ID1262878948


 В книгата са представени основните теории и концепции за съвременната американска външна политика в тяхното историческо развитие; динамиката на прилагането им след края на студената война, с акцент върху механизмите насочени към вземане на външнополитически решения както и към актьорите на правене на политика на индивидуално ниво (Президент, Вицепрезидент, Съвет на национална сигурност, Държавен департамент, Военен департамент, ЦРУ) и на групово ниво (Конгрес, лоби групи, НПО, медии, тинк-танк групи, обществено мнение). В трудът са разгледани както теоретични постановки на политиките, така и практически аспекти. Въпреки че след края на студената война, пред САЩ на пръв поглед не стоят съществени заплахи свързани с националната сигурност на страната (с изключение на тероризма), те са изправени пред проблемите на един нов свят, който вече даже не е биполярен, а доста по-сложен. Дали да приоритизират вътрешнополитическите си проблеми за сметка външните интереси? При какви обстоятелства да се намесват в конфликти зад граница? Кога трябва да действа самостоятелно, и кога в съюз? Как да се справят с бързите темпове на глобализация? Всички тези въпроси по една или друга форма намират отговор в настоящата монография. Нейната цел е преди всичко да запознае любознателния читател с публичните дебати около тях, както и да разкрие и анализира основните механизми по вземане, налагане и следване на определени външнополитически решения в САЩ след края на студената война.
  Монография
 стратегии, външна политика, тинк-танкове, лобизъм, решение


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  14064
 Ангелина Марковска

1. Uzunov, Ivo. Brain trust and the american foreign policy. Сб. доклади от годишната конференция на БАПН „Европа отново на път: консенсус, конкуренция, кохезия“Велико Търново, ноември 2017. Ред. Т.Калейнска. Велико Търново: ЕИЦ, 2018, с. 213-221. ISBN: 978-954-9469-14-1, цит. на стр.216.

2. Узунов, Иво. Тhink Tanks and the formulation of Аmerican Foreign Policy during the 20th century. Сб. от Mеждународна научна конференция „Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия черноморски регион“, Велико Търново,16-17.11.2017 г. Поредица "Нови предизвикателства сигурността и развитието на Баланите". Ред. Б.Бузов. Велико Търново: ИВИС 2018, т. V, с. 58-62. ISBN 978-619-205-080-1; ISSN 2335-0056, цит. на с.59.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/