Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903).


Румпос, Димитриос (2007) Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново. Издателство „Астарта”, 2007, с. 230. ISBN: 978-954-350-038-3. COBISS.BG-ID 1244015588


 
  Монография
 
 Издадено
  14060
 Димитриос Румпос

21. Орлин Събев. Просветени на изток с лъчите на запада. Българската ученическа колония в Цариград (XIX–XX век). София: Изд. „Авангард Прима“, 2019, с. 19. ISBN 978-619-239-230-7

16. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD

17. Иван Охридчанин // Portal TOL articles; http://articles.portal-tol.net/english-language-bg/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD

18. Радкова, Р. Далеч от родината. - В: Известия на Хуманитарния департамент при МГУ "Св. Иван Рилски". Ред. колегия: Милена Първанова. София: ИК "Св. Иван Рилски", 2017 г., т. XVII. ISSN 13-13-33-22, с. 10. № 446 в НРС.

19. Хюсеин Мевсим. Книгите на кирилица в библиотеката на Духовната семинария на о. Халки (Хейбели) в Мраморно море. - В: LIMES slavicus 2, Културните концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски ”, 2017, с. 341. ISSN 2603-3135 (online). № 1691 в НРС.

20. Хюсеин Мевсим. Книгите на кирилица в библиотеката на Духовната семинария на о. Халки (Хейбели) в Мраморно море. - В: LIMES slavicus 2, Културните концепти на славянството. Съставител и отговорен редактор Денка Кръстева. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски ”, 2017, с. 344. ISSN 2603-3135 (online). № 1691 в НРС.

15. Милко Палангурски. Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.II.-16.IV.1879 г. София: "Сиби", 2014. ISBN 978-954-730-877-0, с. 315.

10. I. Tantschev. Bulgarische Studenten in den Lehranstalten Griechenlands (1878-1912). - В: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d’Histoire 3-4. Sofia: Academic Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012. ISSN 0204-8906, с.178. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&search_mode=CitedRefList&colName=WOS&parentQid=4&page=2&qid=5&SID=E6nauErFUIqppWuUWXB&parentProduct=UA&errorKey=citationReport.recalculate.noRecordsFound#searchErrorMessage

11. I. Tantschev.Bulgarische Studenten in den Lehranstalten Griechenlands (1878-1912). - В: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d’Histoire 3-4. Sofia: Academic Publishing House “Prof. Marin Drinov”, 2012. ISSN 0204-8906, с. 176. http://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=UA&search_mode=CitedRefList&colName=WOS&parentQid=4&page=2&qid=5&SID=E6nauErFUIqppWuUWXB&parentProduct=UA&errorKey=citationReport.recalculate.noRecordsFound#searchErrorMessage

12. Доц. Костадин Нушев. Християнските духовно-нравствени принципи в просветната дейност на йеромонах Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. Научна конференция, София, 14-15 април 2011 г. Ред. Светлана Куюмджиева. София: БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2012 г. ISBN 978-954-8594-32-5, с. 147. COBISS. BG-ID 1245308132.

13. Иво Янев. Пастирско-педагогическата дейност на йеромонах Неофит Рилски. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. Научна конференция, София, 14-15 април 2011 г. Ред. Светлана Куюмджиева. София: БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2012 г. ISBN 978-954-8594-32-5, с. 167. COBISS. BG-ID 1245308132.

14. Константин Нихоритис. Характеристики на личността на о. Неофит Рилски според писмените му трудове. – В: Наследството на отец Неофит Рилски: Изкуствоведски, богословски и филологически аспекти. Научна конференция, София, 14-15 април 2011 г. Ред. Светлана Куюмджиева. София: БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2012 г. ISBN 978-954-8594-32-5, с. 75. COBISS. BG-ID 1245308132.

8. Емил Димитров. Варненски и Преславски митрополит Симеон. Съчинения, т. 1, църква и история. Статии. Спомени. Писма (1869-1900). София: Издателство „Изток-Запад“, 2011, ISBN 978-954-321-881-3, с. 8. COBISS.BG-ID 1238560740

9. Надя Данова. Фрагменти от историята на изграждането на правната култура при българите. - В: Критика и Хуманизъм, списание за хуманитарни и социални изследвания. София, кн. 37, бр. 2/2011. ISSN 0861-1718, с. 212. COBISS.BG-ID 1121031908.

3. Афродита Алексиева. Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век. Т. 1 Оригинали. София: Издателство „Гутенберг", 2010. ISBN 978-954-617-103-0 (т.1), с. 894. COBISS.BG-ID 1235674084

4. Афродита Алексиева. Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век. Т. 1 Оригинали.София: Издателство „Гутенберг", 2010. ISBN 978-954-617-103-0 (т.1), с. 895. COBISS.BG-ID 1235674084

5. Афродита Алексиева. Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век. Т. 1 Оригинали.София: Издателство „Гутенберг", 2010. ISBN 978-954-617-103-0 (т.1), с. 901. COBISS.BG-ID 1235674084

6. Вера Бонева. Българското църковнонационално движение 1856  – 1870. Велико Търново: "Фабер", 2010. ISBN: 978-954-8887-77-9, с. 464.COBISS.BG-ID1235088868

7. Вера Бонева. Българското църковнонационално движение 1856  – 1870. Велико Търново: "Фабер", 2010. ISBN: 978-954-8887-77-9, с. 482. COBISS.BG-ID1235088868

1. N. Popova. Littérature scientifique historique bulgare en 2007 (deuxieme partie). - В: Bulgarian Historical Review – Revue bulgare d’Histoire 3-4. София: Академични издателство „Марин Дринов“, 2008. ISSN 0204-8906, с. 277. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=E6nauErFUIqppWuUWXB&page=9&doc=86

2. Владимир Владов. Гръцко-български просветни връзки и отношения (краят на XVIII – първата половина на XX век). - В: Сборник “Балканите, език, история, култура”. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008 ISBN: 978-954-524-636-4, с. 139, с.142. № 64 в НРС.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/