Съществителни имена със значение на лица в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964


Карамфилова, Петя (2016) Съществителни имена със значение на лица в славянския превод на антиюдейските слова на Йоан Златоуст - Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964 Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"), т. 35, В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с.269-287; ISSN 2534-918X;COBISS.BG-ID 1284916964


 Изследването се фокусира върху словообразуването и семантиката на производните съществителни имена за лица, образувани със суфикси -ьникъ/-еникъ, регистрирани в превода на антиюдейските слова на Йоан Златоуст.
  Статия
 съществителни за лица, словообразуване, семантика, антиюдейски слова, Йоан Златоуст


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14054
 Петя Карамфилова

1. Маринова, Н. Библиография на българската езиковедска литература. 2016 г. (второ полугодие). // Български език 64 (2017), 4, 104–143 (с. 117).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/