Славянската тема в романите на Милош Църнянски / THE SLAVIC THEME IN THE NOVELS BY MILOS TSERNIANSKI


Седефчева, Валентина (2017) Славянската тема в романите на Милош Църнянски / THE SLAVIC THEME IN THE NOVELS BY MILOS TSERNIANSKI Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". ISBN 978-619-208-120-1


 Монографията е посветена на един от най-значимите творци в сръбската литература Милош Църнянски. Книгата изследва неговото цялостно романово творчество: "Дневник за Чарноевич" (1921 г.), "Преселения" (1929 г.), "Преселения. Книга втора" (1962 г.), "Роман за Лондон" (1972 г.), "При хиперборейците" (1966 г.), но е направен и литературно-критически преглед на останалите произведения на писателя. Всеки от цитираните романи е представен със своята основна идейно-философска, тематична, образна, поетическа, жанрова система. Изяснен е въпросът за проявлението на славянската тема в тях и за авторския подход на нейното изобразяване. Изследването открива и интерпретира един от малкото текстове в сръбската литература, които разиграват пространно сръбско-българския културен и политически диалог. Въз основа на лингво-транслатологичните особености на славяно-славянския превод е моделирана текстуалната и интертекстуалната рецепция на М. Църнянски в България. // In the thesis, novelistic opus of Miloš Crnjanski, one of the classical writers of Serbian and South Slavic literatures, is explored in its totality for the first time. We analyzed: The Journal of Carnoevic, Migrations, Second Book of Migrations, A Novel about London, At Hyperboreans. A review of the reception of each novel in literary criticism and cultural space is made. Each novel is presented with its main ideological, philosophical, thematic, image, poetic and genre system. The issue of the manifestation of the Slavic theme in each novel is examined through the author's approach and means of expression. The study outlines the Slavic theme on a broad scale, which reveals the importance of this topic and dedication of Miloš Crnjanski to it, as well as his endless creative potential to recreate it. In Slavic kaleidoscope, the writer captured the images of native – Serbhood, national – Yugoslavity, and individual Slavic nations – Bulgarians, Poles, Russians. There is also Christianity with its universal significance to the position of the Slavs within the civilized Europe and there is its tragedy - The East–West Schism. The Pan-Slav image as a cultural phenomenon with a Slavic language and achievements of the Slavs since ancient times is summarised in the research. The thesis adopts an interdisciplinary approach. It combines literary and translatological analysis and represents a contribution to the development of the cultural and scientific Slavic dialogue.
  Монография
 Милош Църнянски, романи, славянство, сръбска литература на ХХ век, рецепция в България // Miloš Crnianski, Slavs, novels, Serbian literature of the XX century, The reception in Bulgaria


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  14046
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/