Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България. The Bulgarian translation-reception model of South Slavic literatures


Седефчева, Валентина (2016) Преводен рецепционен модел на южнославянските литератури в България. The Bulgarian translation-reception model of South Slavic literatures Проглас, филологическо списание, кн.2,год. XXV.В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 341-357. ISBN 0861-7902.


 The article analyses the reception of South Slavic literatures in the Bulgarian cultural environment from the perspective of translation and intertextuality. The Bulgarian reception of South Slavic literatures went through two main stages. The first stage was characterized by a historically conditioned choice of literary works for translation. In linguistic terms, it involved the adaptation of translated texts to specific Bulgarian “realia”. The second stage was marked by an emphasis on the active role of the translator as an agent shaping the image of South Slavic literatures in the receiving culture. During the second stage, translator realized the need for a new approach to translation reflecting the changed historical context. The article demonstrates that the translation reception model logical variants appear. The research shows that translatological reception model of South Slavic literature in Bulgaria not only aided the dialog between two closely related literatures, but also impacted the development of Bulgarian linguistic and aesthetic norms. В настоящото изследване е очертана и анализирана рецепцията на южнославянските литератури в българската среда в транслатологичен интертекстуален ракурс. Рецепционната линия минава през два основни преводни етапа. Първият се характеризира с предопределеност на избора на преводна творба от историческото време, а от гледна точка на езиковата реализация говорим за адаптирани и побългарени преводи. Вторият етап изтъква активната роля на преводача, който формира картина на южнославянските литератури в своята национална култура. Това е времето, когато преводачите разбират потребността от нова рецепция на превода, обусловена от промяната в историческата епоха. На тази база се появяват преводните варианти. Изследването показва как рецепционният южнославянски преводен модел не само осъществява диалога между близкородствени култури, но и следва развитието на българската езикова норма и литературна естетика.
  Статия
 reception, South Slavic literatures, translations, Bulgarian culture/рецепция, южнославянски литератури, преводи, българска култура.


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14044
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/