Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана


Стаменкович, Сава (2013) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Philologia Mediana, год. V, бр. 5. Ур. Ирена Арсић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 59-76. (УДК 821.163.41-23.09 Бан М. / ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana)


 Рад се бави жанровским одређењем "Мејриме" Матије Бана. Утврђује се по чему је овај драмски текст мелодрама, а по чему одступа од тог жанра. Посебна пажња o6paћa се историјском оквиру и начину на који се он спаја са мелодрамским заплетом. Завршни део рада бави се моryћношћу повратка "Мејриме" на сцену.
  Статия
 историјска мелодрама, Матија Бан, историјски оквир
 Издадено
  14022
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/