Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин


Стаменкович, Сава (2013) Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин Наука и савремени универзитет 2 – Од науке до наставе (тематски зборник радова). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 391-404. (УДК 821.111(73).09-31 Чегвин У. / ISBN 978-86-7379-299-6)


 Први део рада је увод о "Земљоморју", циклусу романа и прича Урсуле Легвин и улози коју Тенар, чији лик је предмет нашег истраживања, има у том циклусу. Средишњи део говори о четвртом роману циклуса. "Техану" се од других романа циклуса битно разликује јер уместо очекиване епске фантастике имамо готово реалистичан роман о положају жене у патријархалном друштву. Кроз Тенарин живот и њена размишљања добијамо слику притиска коју такво друштво врши на жену. Колико је жена слободна, каква је природа жене и разликује ли се она у односу на природу мушкарца? Завршни део рада бави се размишљањем Тенар о испуњености улоге жене кроз стварање породице. Испитујемо њена два покушаја формирања породице, неуспех првог и нестандардност другог модела породице. Покушавамо да утврдимо каква је крајња порука овог романа о (не)потребности породице.
  Статия
 фантастика, феминизам, положај жене, патријархално друштво, породица, Урсула Легвин
 Издадено
  14021
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/