Феминизам у „Човеку празних шака“ Урсуле Легвин


Стаменкович, Сава (2013) Феминизам у „Човеку празних шака“ Урсуле Легвин Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац, 2013. Стр. 611-620. (821.111(73)-31.09 Легвин У. / ISBN 978-86-85991-51-6)


 Урсула Легвин је један од најбитнијик савременик аутора научне фантастике, којом се бавила и теоријски и коју је, по оцени теоретичара књижевности, својим лисањем извукла из подручја ларалитературе. По оцени критике, један од њении најбољик рохана је "Човек празних шака" из 1974. године. Овај рад говори о утицају феминизма на писање тог романа, идентификује основне ставове другог таласа феминизма и начине на који су они имллементирани у ово дело. Други део рада бави се критиком романа самих феминисткиња другог таласа, а треhи део поставља жанровско литање - је ли овај роман феминистичка утолија или не?
  Статия
 научна фантастика, Урсула Легвин, феминизам, критичка утопија, феминистичка утолија
 Издадено
  14020
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/