Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа.


Гостилов, Стефан (2004) Композиране на рисунките при 5–7 годишните деца на семиотична основа. Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново


 Разработката представя нов подход, свързващ изобразителните задачи с процесите на кодирани и декодирани за повишаване на познавателната активност и реализиране на подготовката за ограмотяване на децата.
  Доклад
 семиотика, знаци, символи, кодиране, декодиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1402
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/