Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач"


Стаменкович, Сава (2009) Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач" Нови Сад. Летопис Матице српске, књ. 484, св. 6, дец. 2009. Ур. Иван Негришорац (Драган Станић). Стр. 1000-1016. (ISSN 0025-5939)


 Рад објашњава врсте сигналистичке поезије (1. сцијентистичка поезија, 2. феноменолошка, технолошка и реадy-маде поезија, 3. стохастичка и алеаторна поезија, 4. компјутерска поезија, 5. пермутациона, комбинациона, варијациона и статистичка поезија, 6. сигналистичка кинетичка и фоничка поезија, 7. конкретна, визуелна и маил-арт поезија, 8. гестуална и објект-поезија) и трага за њиховим примерима и примерима "хибридних" песма у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач" из 1971. године.
  Статия
 сигнализам, Мирољуб Тодоровић, врсте сигналистичке поезије, Свиња је одличан пливач
 Издадено
  14019
 Сава Стаменкович

1. Статия цитирана в: Марићевић, Јелена. Неовангарда; Сигнализам: Књижевна теорија и пракса. У: Столеће сигнализма. Ур. Зоран Стефановић. Београд : Everest Media : Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, 2014. Стр. 19-35.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/