Радев, Радослав. Откриване на проблеми – начин на четене на художествения текст. – Отклонението като норма. Сб. с доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. дпн Румяна Йовева. с.69-79.


Радев, Радослав (2010) Радев, Радослав. Откриване на проблеми – начин на четене на художествения текст. – Отклонението като норма. Сб. с доклади от Юбилейната конференция в чест на проф. дпн Румяна Йовева. с.69-79. Шумен


 Статията е свързана с методиката на литературното обучение и в нея се развива тезата, че в училище художествения текст не трябва да се изяснява чрез анализ, а да се откриват проблеми в него, за да може всеки ученик да подхожда индивидуално.
  Статия
 проблем, текст, индивидуалност, четене


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  14015
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/