Иконичност, изобразителен език и детската реч


Гостилов, Стефан (2004) Иконичност, изобразителен език и детската реч Програма на юбилейна научна конференция с международно участие. Велико Търново


 В разработката се анализира детската рисунка и реч от гледна точка иконичността и обвързването им за по-ефективно протичане на учебно – възпитателния процес.
  Доклад
 детската рисунка, знаци, символи, семиотика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  1401
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/