Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех в епохата на Българското възраждане – Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ценка Иванова и др. с. 352-362.ISBN 978-954-524-775-0


Радев, Радослав (2011) Радев, Радослав. Веселие, смях и присмех в епохата на Българското възраждане – Сб. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Ред. Ценка Иванова и др. с. 352-362.ISBN 978-954-524-775-0 В. Търново. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”.


 В статията се разглежда особената функция на веселието, премислено като от бога, смехът – породен от дяволското начало и присмеха като проява на погубваща сила. Тезите са защитени чрез анализ на творби от Л. Каравелов, В. Друмев и И. Блъсков
  Статия
 смях,присмех, веселие, радост, разказ, повест, нравственост, природа, общество


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14008
 Радослав Радев

1. Георгиева,М, В. Жобов,Д. Димитрова, Р. Петрова. Български език за 9 клас. Учебник. 2019.с.22. Изд. Анубис. ISBN 978-619-215-250-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/